रविवार, २७ जुलै, २००८

तुम्हाला महाभारत माहिती असेल पण त्यातल्या १०० कौरवांची नावे तरी माहित आहेत का ?

वाटलंच मला तुम्हाला माहित नसणार !

येडे लोक तुम्ही !

ही घ्या नावं जरा बुध्धी चालवायला शिका !

१०० कौरव

जय कौरव महाराज बाबा