रविवार, २५ जुलै, २०१०

तुला पाहताच ...

तुला College मध्ये पाहताच वेडा झालो तुझ्यामागे
तुला College मध्ये पाहताच
वेडा झालो तुझ्यामागे
मित्रांकडून Setting लावली
फ़क्त तुझ्यासाठी...

तेव्हापासून वेळेच भान ठेवले
कोणते Subjects केव्हा
College ला येत होतो वेळेवर
फ़क्त तुझ्यासाठी...

कसले ते Friends
आणि कसले ते जग
सगळ्याना विसरलो मी
फ़क्त तुझ्यासाठी....

तुझ्याशी ते आपले प्रेमळ गप्पे
Customer Care ला फ़ोनकरून
कमी केले Call Rates
फ़क्त तुझ्यासाठी...

आरश्यात स्वताहाला बघू लागलो
मस्त रैप चिक Style मध्ये
फाटलेली Jeans पुन्हा शिवली
फ़क्त तुझ्यासाथी...

Datiing, Cinema, Garden
मस्ते पैकी आपले ते फिरने
मित्रांकडून छोटा Loan घेतला
फ़क्त तुझ्यासाठी...

Pocket Money चे पैसे वाचवले
एक NOSE RING घेतली
माझा हा Birthday Gift
फ़क्त तुझ्यासाठी...

तुझ्यासाठी माझे हे रात्र-दिवस
घरी उशिरा पोहचताच
आई-बाबांशी खोट बोललो
फ़क्त तुझ्यासाठी...

तुझ्यावर मी खुप प्रेम करतो
किती करतो हे कस सांगू
तुझ्यासाठी नेहाला Ditch केले
फ़क्त तुझ्यासाठी...