बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०१०

चंडीका आली...(अप्सरा आली चे विडंबन)

अवजड काया की पडछाया,
अवस घेउन आले,
नवर्‍याला फोडले झाडुनी झोडले,
पदर खोचुन आले.

मी फेकली ताटली,
जाउन लागली,
त्याच्या कानाखाली.
मी क्विंटल भरली,
खाउन फुगली.
टेरर असे भोवताली.

चंडीका आली,
लपा पलंगाखाली,
उमटेल लाली,
पुन्हा हो गालाखाली.

कडुशार सुरत हेकनी,
माझा हो धनी,
किती बेजार.

पाहता होइ तो दुखी,
त्याच्या हो मुखी,
हसे शेजार.

हाकते तया एकटी,
बांधुन वळकटी,
होती पसार.

कुणी दिली तुम्हाला दाजी,
देणगी भंगाराची,
फुलाच्या नावाखाली दाजी,
टोपली अंगाराची.

मी फेकली ताटली,
जाउन लागली,
त्यांच्या कानाखाली.
मी क्विंटल भरली,
खाउन फुगली.
टेरर असे भोवताली.

चंडीका आली,
लपा पलंगाखाली,
उमटेल लाली,
पुन्हा हो गालाखाली.