मंगळवार, २५ ऑक्टोबर, २०११

कोलांटउड्या: Coming सून..!

कोलांटउड्या: Coming सून..!: संध्याकाळी ऑफीस सुटल्यावर थेट घरी आलो. हो.. म्हणजे एरवीही मी ऑफीस सुटल्यावर थेटच घरी येतो. "नाकासमोर चालणारा" की काय म्हणतात ना? त्या प्रकार...